آدم‌ها می‌آیند

خاطره می‌سازند

می‌روند

خاطره‌ها می‌مانند

فراموش می‌شوند

و بعد از مدتی انگار‌نه‌انگار آدمی بوده، خاطره‌ای بوده...

 

❖ خداحافظی هیچ‌گاه زیبا نیست؛ پس به امیدِ دیدار تا تابستانی که برگردم.