مرا در این پست دختربچه‌ای 6 ساله فرض کنید؛ دختربچه‌ای 6 ساله که با لجاجت، چشم‌های قهوه‌ایش را دوخته توی چشم‌هایتان و از همه‌تان عیدی می خواهد. از همه! :|