1. ما آدم ها هر چقدر هم که سعی کنیم مودب و باشعور باشیم بعضی ها نمی گذارند! فی المثل دبیر ادبیات که امروز بخاطر نوشتن جواب سوالات امتحان زیر پرسش ها و نه پشت برگه، دو نمره ازم کم کرد و شدم 8 از 10! خب...آخر دبیر جانِ فلان فلان شده کاش بروی به درک با این نمره دادنت! ده نمره ی کاملِ مرا کردی 8 آن هم بخاطر چنین چیزی؟ لعنت خدا بر تو و قیافه ات باد! فردا که بروم پیش معاونت حالیت می کنم یک من ماست چقدر کره دارد!

2. بهتان نگفته بودم؟ درست 5 دقیقه قبل از  انتشار پستِ قبل، کنار بخاری زانوهایم را محکم بغل کرده بودم و بلند بلند گریه می کردم. وقتی توی آینه به خودم نگاه کردم از سفیدی چشمانم چیزی نمانده بود. فقط سرخی بود و دو تیلۀ مشکی. این را بدون اغراق می گویم. شاعر گفتنی: ای بر پدرت دنیا، آهسته چه ها کردی...

3. کمتر از دو هفتۀ دیگر مدرسه تمام می شود. و نمی دانید من چقـــــــــــدر دلم دارد قیلی ویلی می رود برای تمام شدن این دورۀ کذایی! این قیلی ویلی رفتن را دفتر روزنوشت هایم شاهد است؛ که روزشمارِ تمام شدن مدرسه می زنم زیرِ هر خاطره...

4. راستش...یک وقت هایی دلم می خواهد بمیرم :)

5. وقتی آدم ها اعصاب ندارند، هی توی خودشان اند و بخاطر نمرۀ ادبیات دلشان می خواهد آن دبیر کوفتی را جرواجر کنند نروید هی ازشان در موردِ قلم چی و آزمون های جمع بندی و اینکه از کجا می دانی این جمع بندی پیش است یا پایه و هزار چیز دیگر بپرسید. نپرسید آقا نپرسید! وقتی آدم ها اعصاب ندارند خب اعصاب ندارند دیگر...یکهو یک چیزی بهتان می گویند می زنند یک ورِ قضیه را منهدم می کنند! بعد وقتی شما ناراحت می شوید دلشان می خواهند بزنند از وسط نصفتان کنند که درکتان نسبت به حالِ بدِ دیگران اینقدر پایین است!

6. حالا شما هی بگویید حریر تو چقدر مهربانی و الخ! می بینید وقتی اعصابم زخم معده بگیرد چه اژدهایی می شوم؟

7. از برنامه های آینده ای که در ذهن دارم و اگر پاهایم را قطع کنند، سینه خیز پی اش را می گیرم، چاپ یک مجموعه داستان کوتاه است! خواستم بهتان بگویم. ناسلامتی رفقای من اید خب :)

8. «دنیا به من یک پیرمرد بدهکار است» یادم باشد یک پست راجع به این عنوان بنویسم!

9. دلم برای ماهی قرمزهای عید تنگ شده! 95 می شود زودتر تمام شوی؟ :)

10. من یادم نیست توی آن پستِ موقت چه کسانی درخواست رمز داده بودند! خودتان بیایید بهم بگویید لطفا! باشه؟ 

11. یکی از بلاگرهای جآنمان بابا شده! ای جانم از این بابا شدن ها و مامان شدن هایتان که قند توی دلِ حریر آب می کند...

12. 20 خواننده ی خاموش دارم. خاموش ها حالتان چطور است؟ رو به راهید؟ خلاصه ما دعاگوی شما هم هستیم :)

13. این دختر 18 ساله را که لابه لای گیسوان عنبرفشانش یک تار موی سفید پیدا کرده دلداری دهید...

14. حال من خوب است! این آخر سالی حال شما چطور است رفقا؟ :)