مرنجان دلم را که این مرغ وحشی

ز بامی که برخاست، مشکل نشیند...


«طبیب اصفهانی»