اینکه صبحم از ساعت 12:51 دقیقه ی امروز شروع شد دلیلی ندارد جز عروسی دیشب و خستگی زیاد و دیر خوابیدن.اما صبحی که از ظهر شروع شود می تواند زیباتر از صبح های دیگر باشد اگر باران ببارد و سکوت خانه را پایکوبی قطره ها بشکند...مثل امروز...وقتی به قطره های بازیگوشِ حواس پرت که خود را محکم به پنجره ی اتاقم می کوبیدند و همانجا غش می کردند و سر می خوردند پایین نگاه می کردم، لحظات شب قبل توی ذهنم نقش می بست...به لبخند جدا نشدنی از چهره ی ناز و دخترانه ی عروس...به نگاه های عاشقانه ی داماد که لحظه لحظه نثار پری کوچکش می شد...دیدن خوشبختی دیگران همیشه شیرین است...دیدن صحنه ی عشق فوق العاده ترین صحنه ی زندگیست...

شب به گلستان تنها منتظرت بودم

باده ی ناکامی در هجر تو پیمودم

منتظرت بودم،منتظرت بودم

آن شب جانفرسا من بی تو نیاسودم

وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم

منتظرت بودم،منتظرت بودم

چشم از باران برداشتم و به آشپزخانه رفتم...شیر را توی شیرجوش گرم کردم و دو قاشق عسل را قاطی این مایع گرم و دوست داشتنی ...صدای آهنگ توی گوشم می پیچید...تنها صدای باران و داریوش رفیعی بود که سکوت خانه را می شکست...فنجان را نزدیک صورتم بردم...کمی بوییدمش و گذاشتمش روی اوپن...پرده ها را کنار زدم...پنجره ها را باز کردم...حالا صدای باران از آهنگ پیشی می گرفت...فنجانم را توی دست گرفتم...توی یک هوای خنک بارانی یک فنجان شیرعسل داغ عجیب می چسبد...

بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه

ناگه چو پری خنده زنان آمدی از راه

غم ها به سر آمد،زنگ غم دوران،از دل بزدودم

منتظرت بودم،منتظرت بودم

یادم آمد تنهایم...یادم آمد داریوش رفیعی خیلی خوشبخت تر از من بوده که این آهنگ را خوانده و شاید به قدر زیبایی این آهنگ عاشق بوده...کسی که عاشق است نعمت بزرگی توی دلش دارد...کاش دعای تحویل سالمان برای هم این باشد که روزی عاشق شویم...عاشقی حال خوشی دارد...دلچسب است درست مثل اینکه صبحِ آدم از ظهر شروع شود...باران ببارد و آهنگِ«شبِ انتظار»خانه را پر کند...و یک لیوان شیرعسل داغ...

پیش گلها شاد و شیدا

می خَرامید آن قامت موزونت

فتنه ی دوران، دیده ی تو از دل و جان،من شده مفتونت

در آن عشق و جنون، مفتون تو بودم

اکنون از دل من، بشنو تو سرودم

منتظرت بودم، منتظرت بودم

منتظرت بودم، منتظرت بودم


+ بشنوید.