دوباره موعد رفتن به خوابگاه رسیده و نصایح وحشتناکی به سمتم شلیک می‌شود؛ از بد شدن زمانه و کیف‌قاپی و اینکه مردم الان گشنه‌اند و از آدم گشنه خیلی کارها برمی‌آید و باید مواظب باشم و تهران نروم و... . نه که بگویم خطر نیست اما نکنید این کارها را. دم رفتن این همه چیز ترسناک به آدم‌ نگویید! :(

پی‌نوشت: سرم گرم کارهای آخر در خانه و جمع‌کردن وسایل است. کامنت‌ها را بعدا جواب می‌دهم. خب؟