حس عجیبی در من می‌جوشد؛ حس عجیبِ صبح‌نشدن این شب، حس عجیب دلهره‌آوری که ضربان قلبم را تندتر از حالت معمول کرده و صدایی مدام در من می‌گوید «آیا به نوبت دندان‌پزشکی فردا می‌رسم یا نه؟»، «آیا به نوبت فردا می‌رسم یا نه؟»، «آیا به فردا می‌رسم یا نه؟»، «آیا...