- تغییر کردی.

- تصمیم گرفتم با هرکس مثل خودش رفتار کنم؛ مثلا واسه کسی که برام یه قدم برداشته چهارنعل نرم!

- اینجوری از آدم‌ها دور می‌شی‌.

- مهم نیست.