نه این حجم از حال نامعلومِ گرفته‌ی من طبیعیه نه این حجم یهویی نبودن‌های شما و ننوشتن‌هاتون! این گرد مرده رو کی پاشیده به بلاگستان؟ چتون شده؟ چمون شده؟