هر شب ز دست هجرش، چندان به یارب آیم
کز دست یاربِ من، یارب به یارب آید...

(خاقانی)