دِلتَنگَم و با هیچ‌کَسَم مِیلِ سُخَن نیست

کَس دَر هَمِه آفاق بِه دِلتَنگیِ مَن نیست


«وحشی بافقی»