It's a Wonderful Life چه فیلم حال‌خوب‌کنی بود! 

ساده و قدیمی اما قشنگ. 

Donna Reed و  James Stewart عزیزدل کنار هم ترکیب زیبایی شدند! 

ببینید. :)


حال‌نوشت: پنجره باز است و باران نغمه‌خوانی می‎‌کند... به‌به!