حس دلتنگی عمیقی نسبت به شماها دارم؛ نسبت به همهٔ کسانی که از ابتدای آبان‌دخت تا امروز حریربانو با من بوده‌اند، نسبت به کسانی که خیلی وقت است خاموش‌اند، نسبت به تو؛ تویی که داری واژه‌های افسارگسیختهٔ از دل‌ برآمده‌ام را می‌خوانی و می‌رسی به این نقطه.