اولی: دیگه بسه خب! پاشو. چقدر می‌خوابی؟

دومی: یعنی من حق ندارم دوساعت بعدازظهر بخوابم؟

اولی: همونقدر که تو حق داری از این اتاق استفاده کنی من هم دارم. به‌خاطر خواب تو الان یه ساعته تو این گرما تو آشپزخونه‌ام و دارم می‌رقصم. جونم در اومد. دیروز هم نتونستم برقصم امروز هم که اینطور. بسه دیگه!

دومی: یعنی الان وسط امتحانات باید برقصی؟ اینقدر مهمه؟

اولی: بله برای من مهمه!

#همسایه‌های_خوابگاهی 

#خاطرات_دانشجویی #رقص_هندی