امروز مردی را دیدم که در چشمانش ردی از کوچه‌باغ‌های نشابور بود.


خوش به حال بوته‌ی یاسی که در ایوان توست

می‌تواند هر زمان دل‌تنگ شد بویت کند

(علیرضا بدیع)