بله! از اتاق فرمان اشاره می‌کنن: "حریر که صندلی‌ داغ می‌گرفتی همه عمر/ دیدی که چگونه صندلی داغ حریر گرفت؟" ولی من می‌دونم شماها مهربون‌تر از این حرف‌هایین و سوال‌های سخت نمی‌پرسین. :)) 

خلاصه آمدیم و نشستیم دیگر! بسم الله :)