و انگار فراموشمان شده که عشق روز نمی‌خواهد؛

تنها دو دل می‌خواهد که خواستن‌شان به این زودی‌ها تمام نشود؛ 

هیچ‌وقت تمام نشود...