مثل زخمی که سمباده بکشند رویش، اعصابم درد می‌کند! درمان آدمی که اعصابش درد می‌کند چیست؟