آهسته قدم بردار...

اینجا دخترکی میان بازوان خشکیده ی برگ ها متولد شده است...


 نظرها بدون تایید نمایش داده می شوند