باید به خانه می‌رفتم

و یک روز تمام را گریه‌ می‌کردم

تا خوب شوم.

پس

به خانه رفتم 

و یک روز تمام را گریه کردم

تا خوب شدم.

:)