بیشتر بدانید❖ 

این دومین فیلم سیاه و سفیدی است که مرا دیوانه کرده!

یک عاشقانه در دل جنگ جهانی دوّم.

❖ 

ایلسا: «دنیا داره در هم کوبیده میشه اون وقت ما عاشق شدیم!»

ریک: «آره جدا خیلی بد موقعیه.»