ندا آمد که: «عزیزدل!»


اولین تجربۀ کار با فوتوشاپ. بگو ماشالله :دی