مثل وقتی که ضربه‌ای محکم به سرت می‌خورد و هی با هول و لبخند به همه می‌گویی: «خوبم خوبم!»
و چند دقیقۀ بعد به کما می روی...


تا خَرمَنَت نَسوزَد، اَحوالِ ما نَدانی...
 سعدی

عکس: امیرعلی.ق