بیشتر بدانید ❖ 


عالی! و دیگر هیچ...

خدایا! دلم می‌خواست زویی را از کتاب بکشم بیرون و بغلش کنم. لعنتی! چقدر خوب حرف میزد...