جای تو اینجاست؛

درست در مرکزی‌ترین نقطۀ آغوشم...

حریربانو

عنوان: علیرضا بدیع