جای تو اینجاست؛

درست در مرکزی‌ترین نقطۀ آغوشم...


عنوان: علیرضا بدیع