به اتفاقات دور و برم که نگاه می‌کنم همه‌اش می‌رسم به این جمله: بمیرم برای خودم...


عنوان: فاضل نظری