امروزو دوستش دارم :)

 پس چرا به ما رای اولیا شکلات ندادن آقا معلم؟ :|