یاهو


ابتدا می‌خواستم پست‌هایی با عنوان گلستان‌خوانی بگذارم تا باهم یک دور گلستان را بخوانیم. در پستی از شما نظر خواستم که آیا موافقید یا خیر؟ که با استقبال کمی مواجه شد؛ به همین دلیل از گذاشتن پست منصرف شدم و تصمیم گرفتم این صفحه را ایجاد کنم تا با موافقین، یک دور گلستان را بخوانیم؛ که سعدی جآن است و چشم خرد را سخنش توتیا. و از آنجایی که خواندن یک‌بارهٔ گلستان برای همه ممکن نیست، روزهای زوج یک حکایت از گلستان را به ترتیب باب‌ها اینجا می‌گذارم تا دوستداران بخوانند. لینک‌ها شما را به سایت گنجور هدایت می‌کنند.

دیباچه

باب اول: در سیرت پادشاهان


حکایت اول | حکایت دوم | حکایت سوم | حکایت چهارم | حکایت پنجم | حکایت ششم | حکایت هفتم | حکایت هشتم | حکایت نهم | حکایت دهم | حکایت یازدهم | حکایت دوازدهم | حکایت سیزدهم | حکایت چهاردهم | حکایت پانزدهم | حکایت شانزدهم | حکایت هفدهم | ادامه دارد...