اینجا با گوشِ دل و جان، می‌شنوم شما را. 

هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو.